ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู และสาขาวิชาการวิจัยและประเมินฯ

รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น
alt

รางวัลคุณภาพผลงานดีเด่น ระดับหลักสูตร

alt

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 02:49 น.)