การบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21"

alt

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 Leadership Team:การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มาบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมฟังบรรยายจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้สนใจ อย่างล้นหลาม รวมทั้งได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้และทำวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญให้เกิดกับนิสิตเป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 08:16 น.)