ขอแสดงความยินดีกับผุู้้ได้รับรางวัลตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559

alt

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
ในการได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์