ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร Research in Science Education

ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง The Development of
In-Service Science Teachers' Understandings
of and Orientations to Teaching the Nature of
Science within a PCK-Based NOS Course ลงในวารสาร
Research in Science Education ซึ่งเป็นวารสารด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ระดับนานาชาติอันดับต้นของศาสตร์
(TOP JOURNAL) จากสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูล Social Science Citation Index และ
SCOPUS, Astrophysics Data System (ADS),
Google Scholar, EBSCO,Academic OneFile,
Australian Education Index, Cabell's, Current
Abstracts, Current Contents/Social & Behavioral
Sciences, Educational Research Abstracts Online
(ERA), Educational Technology Abstracts,
ERIC System Database, ERIH, Expanded Academic,
Journal Citation Reports/Social Sciences
Edition, MathEDUC, OCLC, SCImago, Social
SciSearch, Sociology of Education Abstracts,
Studies on Women & Gender Abstracts, Summon
by Serial Solutions วารสารมีค่า IMACT factor
คือ 0.853 ณ ปี 2010 (ล่าสุด)

http://www.springerlink.com/content/1h16j12034575138/
abstract/
[16]
alt

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 08:15 น.)