โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยภายในภาควิชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556

      ภาควิชาการศึกษาจัดโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยภายใน ประจำปี พ.ศ.2556 อาจารย์ท่านใดสนใจขอให้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค.56

หลักเกณฑ์การสนัับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาการศึกษา ประจำปี 2556

แบบเสนอโครงการวิจัย (กจ.1)

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 06:29 น.)