บุคลากรดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554

       คณาจารย์และุบุคลากรภาควิชาการศึกษา รับมอบโล่ห์รางวัลบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 จาก รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้


รางวัลบุคลากรสายวิชาการ 

alt 

alt

alt

ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย
รางวัลดีเด่น ด้านการวิจัย
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
รางวัลดี ด้านบริการวิชาการ
ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
รางวัลดีเด่น ด้านการวิจัย
alt alt
alt
ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
รางวัลดี ด้านการเรียนการสอน
ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญูู
รางวัลดี ด้านบริการวิชาการ
ดร.ทรงชัย อักษรคิด
รางวัลดี ด้านบริการวิชาการ

รางวัลบุคลากรรสายสนับสนุน

alt

นางสำรวย เทพมุณี
รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2012 เวลา 04:10 น.)