สืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ครั้งที่ 4

        วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 15.00-17.30 น. จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ครั้งที่ 4  ณ ลานระหว่างอาคาร 2 และ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อคงจิตสำนึกความเป็นครูด้วยความภาคภูมิใจและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
สำหรับนิสิต กิจกรรมในงานประกอบด้วย การขับเสภาเนื่องในโอกาสวันครู การแสดงเปียโนและขับร้องเพลงที่เกี่ยวกับพระคุณครู การแข่งขันร้องเพลง "พระคุณที่สาม"
และการประกวด Teachers' GotTalent

title

title

การขับเสภาเนื่องในโอกาสวันครู โดย นายธนา เตมีรักษ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

alt

alt

alt

การแสดงเปียโนและขับร้องเพลง
นางสาวรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
นายมงคล รังษีสุวกุล นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ดำเนินรายการโดยนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
      

alt

alt

alt

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวศุทธาวีร์ ให้เจริญ
นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่4
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และ รางวัล Popular Vote
นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง

นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่1
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายชาคริสต์ พ่อปากดี

นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่1
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 ผู้ชนะการประกวดร้องเพลง (KU EDU Singing Contest)

      

alt

alt

alt

รางวัลชนะเลิศ
นิสิตชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอัีนดับ 1
นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5
นายวีระชัย สีทาน้อย
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
นายอภิวันท์ พวงมาลา
สาขาวิชาพลศึกษา
นางสาวน้ำฝน ศิริกุล
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายเอกรินทร์ นิรันดร์
นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
 ผู้ชนะการประกวด Teachers' Got Talent
  

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 04:02 น.)