ศิษย์เก่า ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลจากบัณฑิตวิทยาลัย

 ดร.นันทวรรณ แก้วโชติ ศิษย์เก่าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 จากบัณฑิตวิทยาลัย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม ระดับปริญญาเอก รางวัลชมเชย

เรื่อง "การพัฒนาบทเรียนเว็บเควสส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรีย

ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3"

วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

alt