ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน รับโล่รางวัลผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2553 จากบัณฑิตวิทยาลัย

 ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน รับโล่รางวัลสำหรับ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2553
จากบัณฑิตวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

alt 

alt

alt

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2011 เวลา 06:49 น.)