ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์

ดูประกาศ click here


ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.