ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาคปกติ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
title

สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Online วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

โดยเป็นการสอบผ่านระบบ Onlineด้วย Application Google Meet

https://meet.google.com/tko-utnz-dbu

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:55 น.)