กำหนดการและรูปแบบการสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

กำหนดการและรูปแบบการสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปริญญาโท/ ปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคปกติ (รอบสาม)
กำหนดสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 6 ก.ค.64


ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ (รอบสาม)
กำหนดสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 6 ก.ค.64


ปริญญาโท/ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน ภาคปกติ (รอบสาม)
กำหนดสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 4 ก.ค.64


ปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคปกติ (รอบสาม)
กำหนดสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 5 ก.ค.64


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือก ***click here***

***ทั้งนี้สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ต่อไป***

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:33 น.)