ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรภาคปกติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ปริญญาเอก 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
สอบวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563   เวลา 09.00-10.00 น.
ห้อง 3-304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ click here

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020 เวลา 09:05 น.)