ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ปริญญาโท
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563  
เวลา 09.00-15.00 น.
ห้อง 3-304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อ

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020 เวลา 09:50 น.)