ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สอบวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563   เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง 3-307 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อ

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2020 เวลา 10:51 น.)