ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ปริญญาเอก 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
สอบวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563   เวลา 09.00-15.00 น.
ห้อง 3-204 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อ