ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรภาคปกติ) ปีการศึกษา 2562

ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สอบวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562   เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง 3-304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อ 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019 เวลา 06:56 น.)