ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สอบวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.00-15.00 น.
ห้อง1-409 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

สอบวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3-304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
สอบวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.00-12.00 น
ณ ห้อง
3-302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
สอบวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3-304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์