ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาคปกติ)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562


ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา


ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 05:21 น.)