ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรภาคปกติ) ปีการศึกษา 2562

ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรภาคปกติ)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562


ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

สอบวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562   เวลา 09.00-12.00 น. 
ห้อง3-302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2019 เวลา 09:04 น.)