ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาคปกติ)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562


ระดับปริญญาเอก 
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
  สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562   เวลา 09.00-12.00 น. 
  ห้องประชุม ชั้นลอย อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สอบวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
     เวลา 09.00-15.00 น.
  ณ ห้อง 1-409 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ระดับปริญญาโท
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
  สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562   เวลา 09.00-12.00 น

  ณ ห้องประชุม 1 ชั้นลอย อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:47 น.)