ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน (รอบ 2)
ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3-302 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ click

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน (รอบ 2)
ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3-302 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ click

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2018 เวลา 09:40 น.)