In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ (รอบสอง)


1. เลื่อนวันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

title


2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา


4. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา6. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /วันเวลา