In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


ระดับ
ปริญญาเอก 
วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่  20 มีนาคม 2561 เวลา  13.00 – 16.00 น.       
ณ ห้อง  3 - 203  ชั้น 2  อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่  22 มีนาคม  2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง  3 - 306
ชั้น 3  อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่  23 มีนาคม  2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง  3 - 304
ชั้น 3  อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์   


ระดับปริญญาโท  วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่  20 มีนาคม 2561 เวลา  9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง  3 - 203  ชั้น 2  อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา  สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่  20 มีนาคม 2561 เวลา  9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง  3 - 304  ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่  20 มีนาคม 2561 เวลา  9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง  3 - 302  ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์