In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


ปณิธานและวิสัยทัศน์

ข้อมูลคณะ - ปณิธานและวิสัยทัศน์

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและคุณธรรม


วิสัยทัศน์

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นสถาบันที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ระดับสากล

ผลิตนักการศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสามารถทั้งในการคิดและการปฏิบัติ มีคุณธรรมนำสังคม


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนานิสิต

มาตรการ
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

2. พัฒนานวัตกรรมการสอนจากการคัดสรร สังเคราะห์ เรียบเรียง และประยุกต์ ให้เหมาะสม
กับบริบท
ของรายวิชา (เน้นเทคโนโลยี)

3. จัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตวิญญาณความเป็นครู ตลอดจนวัฒนธรรมไทย
4. พัฒนานิสิตตามจุดเน้นของคณะ (สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร

มาตรการ

1. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการออกกำลังกายบุคลากร
3. สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์และบุคลากร
4. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการประเมินความต้องการจำเป็น
ในการพัฒนาของบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย

 มาตรการ
1. สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาวิจัยโดยขอรับการสนับสนุนทุนภายใน และแสวงหาแหล่งทุนภายนอก

2. สนับสนุนการวิจัยสหวิทยาการที่นำไปสู่นวัตกรรมหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา
3. จัดเครือข่ายการทำวิจัยร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรือสถาบันอื่น
4. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

5. พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของภาควิชาให้เป็นปัจจุบันและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาศักยภาพการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัยให้กับนิิสิต
7. เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตในระดับชาติหรือนานาชาติ
8. บูรณาการการวิจัยและการเรียนการสอน และติดตามความสำเร็จของโครงการ


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการ

มาตรการ
1. สำรวจความต้องการการให้บริการทางวิชาการทุกระดับและทุกหน่วยงาน

2. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการจัดบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. จัดบริการทางวิชาการโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
4. จัดทำฐานข้อมูลเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ในภาควิชา

5. บูรณาการการบริการวิชาการและการเรียนการสอน และติดตามความสำเร็จของโครงการบูรณาการ

alt

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรการ

1. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของภาควิชาให้มีสุนทรียภาพ
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านศิลปะและัวัฒนธรรม
4.บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กับการจัดการเรียนการสอน และติดตามความสำเร็จของโครงการบูรณาการ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาควิชา

มาตรการ

1. บริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลให้มีประัสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก
2. บริหารจัดการความเสี่ยงภาควิชา
3. จัดระบบและกลไกการบริหารและนำผลการประเมินไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. การบริหารจัดการความรู้


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2021 เวลา 07:10 น.)