In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


บทความวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้่นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิกร สุมาลี

นักวิทยาศาสตร์ในทรรศนะของนิสิตจบใหม่สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

การสังเคราัะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากภาควิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554

การจดสิทธิับัตร เรียบเรียงโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการภาควิชาการศึกษา

เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด

วิธีการเชิงระบบ (System Approach)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

A Development of Model of Decentralized Educational Management in Basic Education Schools based on the National Education Act B.E.2542
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

การกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ตัวแบบองค์การอัจฉริยะ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ : อะไร อย่างไร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

Work Simplification : การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

แบบการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส

ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนในการทำงานวิจัยทางการศึกษา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ข้อนักเรียนไทยในเวทีโลก : ข้อค้นพบจาก TIMSS
โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ

นวัตกรรมใหม่ : การนำวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร์
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ทานาค

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : กระบวนการสร้างนักแก้ปัญหา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา

เอกสารวิชาการในเว็บไซต์วัดผลจุดคอม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์


การประเมินความต้องการจำเป็นของดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง