In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


alt

การจัดการเรียนการสอนที่เน้่นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย ดร.สิทธิกร สุมาลี

นักวิทยาศาสตร์ในทรรศนะของนิสิตจบใหม่สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
โดย ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย

การสังเคราัะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากภาควิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554

การจดสิทธิับัตร เรียบเรียงโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการภาควิชาการศึกษา

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
โดย สุวิชา วิจารณญาณกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา นันทะไชย

ผลการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตกรณีศึกษาในรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โพธิสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย

การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา นันทะไชย

เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหา
โดย อาจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด

e-Portfolio Development
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์

วิธีการเชิงระบบ (System Approach)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

A Development of Model of Decentralized Educational Management in Basic Education Schools based on the National Education Act B.E.2542
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

การกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ตัวแบบองค์การอัจฉริยะ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ : อะไร อย่างไร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

Work Simplification : การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

แบบการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส

แนวทางการใช้การสนทนากลุ่มอย่างเต็มศักยภาพสำหรับการวิจัยในสถานศึกษาและชุมชน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โพธิสุข

ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนในการทำงานวิจัยทางการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ข้อนักเรียนไทยในเวทีโลก : ข้อค้นพบจาก TIMSS
โดย อาจารย์ ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ

นวัตกรรมใหม่ : การนำวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร์
โดย อาจารย์ศุภฤกษ์ ทานาค

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : กระบวนการสร้างนักแก้ปัญหา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา

การประเมินหลักสูตรจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย

เอกสารวิชาการในเว็บไซต์วัดผลจุดคอม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์


การพัฒนาสมรรถนะวิจัยของนิสิตวิชาชีพครูด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดย อาจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ความคิด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย

การประเมินความต้องการจำเป็นของดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง