In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 

 


ประวัติภาควิชาการศึกษา

ความเป็นมาของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาการศึกษา จัดตั้งพร้อมกับคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อปี 2513 ในระยะแรกภาควิชาการศึกษายังไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตของภาค วิชาเอง แต่จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆในระดับปริญญาตรีให้แก่นิสิตในหลักสูตรของ ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2519 ภาควิชาการศึกษาได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่ การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา การสอนภาษาฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2532 มีสาขาวิชาเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา และการบริหารการศึกษา

ปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาการศึกษา เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ การสอนคณิตศาสตร์ และการสอนวิทยาศาสตร์ ในปีเดียวกันนี้ภาควิชาได้เปิดสอนปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารการศึกษาเรียนนอกเวลาราชการได้


ปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยี และสามารถชี้นำ สังคมได้

ปี พ.ศ. 2540 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ปี พ.ศ. 2543 ภาควิชาการศึกษาขยายการรับนิสิตระดับปริญญาโทเข้าเรียน ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ ที่วิทยาเขตกระบี่


ปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในโครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ปี พ.ศ. 2545 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

ปี พ.ศ. 2546 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก
เข้าเรียนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ใน ปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับ
นิสิตในระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยในปีเดียวกันนี้ ภาควิชาได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ซึ่งเรียนที่วิทยาเขตบางเขน  และภาควิชาการศึกษาได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้าเรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์

าควิชาการศึกษา ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร โดยยุบรวมสาขา วิชาการสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานการศึกษา จัดไว้รวมกันเป็น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากการจัดหลักสูตรใหม่นี้จึงทำให้ภาควิชาการศึกษา มีหลักสูตรรวมของภาควิชา 6 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 2) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
4) สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
5) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา


ปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาการศึกษาเปิดรับนิสิตระดับ ปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการ ศึกษา และเปิดรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ปี พ.ศ. 2550 ภาควิชาการศึกษาเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา และรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

ปี พ.ศ.2554 ภาควิชาการศึกษาเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปี พ.ศ.2555 ภาควิชาการศึกษาเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู (MEF) (การสอนภาษา)

ปี พ.ศ.2556 ภาควิชาการศึกษาเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) และระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ุทุนครู สควค.ระยะที่ 3) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

กล่าวโดยสรุป ภาควิชาการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ การสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกมี 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

สถานที่ตั้งของภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคาร 3 ชั้น 2 และ ชั้น 3
50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 02-942-8200 ต่อ 611877  โทรสาร : 02-942-8667

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 3-202
ห้องประชุมภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-203
ห้องเรียนภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-204
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ห้อง 3-209,3-210
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ห้อง 3-211

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ห้อง 3-301
ห้องประชุมภาควิชา ห้อง 3-302
ห้องประชุม ห้อง 3-303/1 และ
3-303/2
ห้องเรียนภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-304
ห้องธุรการภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-305
ห้องพักสำหรับนิสิตภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-309
ห้องธุรการโครงการภาคพิเศษสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้อง 3-306
ห้องเรียนภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-307
ห้อง
พักสำหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ห้อง 3-308
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ห้อง 3-310
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้อง 3-311